Veselības centra Baltezers uzņēmuma vēsture sniedzas 1953.gadā, kad tika dibināta Republikāniskā bērnu tuberkulozes sanatorija Baltezers. 1993. gadā uz Republikas bērnu sanatorijas bāzes tika izveidots rehabilitācijas centrs Baltezers, kurš specializējās bērnu rehabilitācijā. 2000.gadā rehabilitācijas centrs tika paplašināts un tika atvērta ambulatorā daļa, centrs sāka sniegt rehabilitācijas pakalpojumus pieaugušajiem ar kustību, locītavu, muguras saslimšanām. 2007.gadā tika uzcelta kūrorta viesnīca Baltvilla, dodot iespēju pacientiem saņemot medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus, palikt viesnīcā.

Uzņēmumam, kā medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējam ir 16 gadu darba pieredze. VC Baltezers nodrošina ambulatoro rehabilitāciju ar iespēju izmitināt pacientus, sporta nodarbības u.c. pakalpojumus. VC Baltezers ir līgumattiecībās gan ar Nacionālo veselības dienestu par valsts apmaksātu ārstniecības pakalpojumu sniegšanu, gan arī ar vadošajām veselības apdrošināšanas kompānijām.

Uzņēmuma mērķis ir turpināt pilnveidot sabiedrībā integrētu veselības centru, kas sniedz kvalitatīvus medicīniskās rehabilitācijas un veselības uzlabošanas pakalpojumus, kuru prioritāte ir pakalpojuma efektivitāte. Uzņēmuma attīstības stratēģija ir vērsta uz klientam piedāvātā pakalpojuma kvalitātes paaugstināšanu, un jaunu pakalpojumu ieviešanu, kas balstīti uz zinātniskiem izpētes avotiem, mūsdienu prasībām atbilstošām modernajām tehnoloģijām un patērētāju vajadzībām.

Veselības centra Baltezers ārstniecības iestāžu reģistra kods 8060-12001.

Veselības centrs ir piemērots veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.

KPFI_LV_VERT_RGB__

SIA ”Balt Aliance” IR NOSLĒDZIS 2013.gada 31. oktobrī LĪGUMU NR. KPFI-15.2/170 AR LR VIDES MINISTRIJU UN SIA “VIDES INVESTĪCIJU FONDS” PAR PROJEKTA ”KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI VESELĪBAS CENTRĀ ”BALTEZERS” ĪSTENOŠANU.

PROJEKTU FINASIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 155289.20 EUR ( LVL 109137.87), no kurām KPFI finansējums sastāda 88 281,91 EUR (LVL 62044.88 ) Plānotais projekta realizācijas termiņš ir 2014. gada jūnijs.

Pēc projekta īstenošanas ir plānots sasniegt šādus rādītājus:

1. oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 37229.74 kgCO2 gadā

2.Oglekļa dioksīda emisijas samazinājums rādītājs attiecībā pret KPFI finansējumu projektam vismaz 0,60 kgCO2/lati.