Informācija klientiem

SIA “Balt Aliance” rūpējas par savu klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot fizisko personu Datu aizsardzības likumu un Eiropas Parlamenta un padomes regulu no 2016. 26. aprīļa Regulu 2016/679

Šajā dokumentā ir pieejama informācija, par to, kā mēs izmantojam un apstrādājam Jūsu personas datus. Jums ir pieejama informācija, kā ar mums sazināties, ja Jums rodas jautājumi par saviem personas datiem.

Privātuma politika attiecas uz jebkādu datu apstrādi, neatkarīgi no tā, kādā formātā klients ir sniedzis savus personas datus: papīra, elektroniski, telefoniski vai mājas lapā.

Personas dati: jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods, identifikācijas numurs, pases dati.

Kontaktinformācija: adrese, tālrunis, e-pasta adrese.

Finanšu dati: maksājuma kartes informācija.

Datu pārzinis

Datu apstrādes pārzinis ir SIA “Balt Aliance”, reģ. Nr. 40003279227, juridiskā adrese: Senču prospekts 45, Baltezers, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, LV 2164

Kontaktinformācija par Jūsu personas datu apstrādi saistītos jautājumos ir SIA “Balt Alaince” komercdirektore Iveta Ose.

Savu pieprasījumu saistībā ar personas datu apstrādi Jūs varat iesniegt: info@baltvilla.lv, vai pa tālr.: 67840640

Klienti

Fiziska vai juridiska persona, kura izmanto vai ir paudusi vēlmi izmantot uzņēmuma Pakalpojumu.

Datu apstrāde

Jebkura ar personas datiem veikta darbība (reģistrēšana, apkopošana, izmantošana, glabāšana, aplūkošana u.c.)

Personas datu reģistrēšanas un apstrādes SIA “Balt Aliance” viesnīcā Baltvilla nolūki:

Pakalpojuma sniegšanai:

Personas dati tiek reģistrēti personas identificēšanai, saskaņā ar Ārzemnieku deklarāciju pieprasījuma, saskaņā ar MK noteikumiem; personas dati nepieciešami, lai veiktu Jūsu reģistrāciju viesnīcas rezervāciju programmatūrā Hotellink vai pierakstu rezervēšanas sistēmā (PRO IT Solutions); lai nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu viesnīcas un/vai restorāna un/vai SPA salona pakalpojumu sniegšanu;

Klientu rēķinu sagatavošanai, norēķinu administrēšanai saskaņa ar Grāmatvedības likumu.

Mēs apkoposim Jūsu klientu apmierinātības anketās iesniegtos datus, pakalpojuma kvalitātes un klientu lojalitātes celšanai, jaunu pakalpojumu izveidošanai un nodrošināšanai.

Klientu iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

Klientu interešu aizstāvībai un drošības pasākumu veikšanai;

Saziņai ar klientu:

Lai nodrošinātu Jūsu vēlmēm un vajadzībām atbilstošu pakalpojumu, mēs izmantosim Jūsu kontaktinformāciju, lai sazinātos ar Jums pakalpojuma sniegšanas ietvaros;

Reklāma un tiešais mārketings:

Mūsu reklāmas un tiešā mārketinga ziņojumi (piemēram, par mūsu pakalpojumiem un saistītām kampaņām) un pakalpojumu reklāmas tiek nosūtīti Klientiem, kuri ir piekrituši saņemt tiešā mārketinga un reklāmas piedāvājumus no viesnīcas “Baltvilla” ;

Šādi Klienti saņem viesnīcas un/vai restorāna piedāvājumus, izmantojot izvēlētos saziņas kanālus;

Viesnīca “Baltvilla” var piedāvāt savus Pakalpojumus esošajiem Klientiem, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm;

Jums ir tiesības atteikties no reklāmas un mārketinga paziņojumiem.

Klientiem ir tiesības jebkurā laikā atteikties no Personas datu izmantošanas tiešā mārketinga nolūkiem. Lai īstenotu šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums: info@baltvilla.lv , tālr.: 67840640 vai izmantojot e-pasta ziņojumā norādīto saiti vai sekojot citām norādēm, kas sniegtas tiešā mārketinga ziņojumā;

SIA “Balt Aliance” apstrādā fiziskas personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.226/ Rīgā 2007 gada 3. Aprīlī (prot. Nr. 22.6) par Ārzemju pilsoņu deklarācijas aizpildīšanu;
 • Lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, Likums par grāmatvedību;
 • Lai realizētu SIA “Balt Aliance” leģitīmās intereses un nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu viesnīcā “Baltvilla”;
 • Saskaņā ar Klienta– datu subjekta piekrišanu;

Jūsu tiesības attiecībā uz Personas datu apstrādi:

 • Tiesības piekļūt jūsu Personas datiem, kurus SIA “Balt Aliance” apstrādā. Pēc jūsu pieprasījuma saņemt informāciju par apstrādes nolūkiem;
 • Tiesības pieprasīt veikt labojumus neprecīzos Personas datos;
 • Ja Personas datu apstrādes pamatā ir piekrišana, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šādu piekrišanu;
 • Tiesības saņemt apstrādātos Personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī noteiktos apstākļos tiesības nosūtīt Personas datus citam Pārzinim;
 • Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu Personas datu dzēšanu vai to apstrādes ierobežošanu;

Personas datu glabāšanas ilgums un dzēšana:

SIA “Balt Aliance” glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • Tik ilgi, cik tas nepieciešams pakalpojuma nodrošināšanai;
 • Tik ilgi, cik to paredz normatīvie akti par atbilstošo dokumentu glabāšanu;
 • Kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;
 • Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Datu glabāšanas drošība:

 • Personu dati tiek glabāti drošos datu nesējos atbilstoši Personu datu aizsardzības likumam.
 • Mēs ievērojam pamatotas drošības metodes, lai novērstu trešo personu piekļuvi  un datu ļaunprātīgu izmantošanu.

Bērnu datu apstrāde:

Bērnu, kas jaunāki par 16 (sešpadsmit) gadiem, datu apstrāde netiek veikta, jo viesnīcas pakalpojums nav paredzēts personām, kuras ir jaunākas par 16 gadiem.