Cien. Klient!

SIA “Balt Aliance” rūpējas par savu klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot fizisko personu Datu aizsardzības likumu un Eiropas Parlamenta un padomes Regulu no 2016. 26aprīla Regulu 2016/679

Šajā dokumentā ir pieejama informācija, par to kā mēs izmantojam un apstrādājam Jūsu personas datus. Jums ir pieejam informācija, kā ar mums sazināties, ja Jums rodas jautājumi par saviem personas datiem.

Privātuma politika attiecas  uz jebkādu datu apstrādi, neatkarīgi no tā, kādā formātā  klients ir sniedzis savus personas datus: papīra, elektroniski, telefoniski vai mājas lapā.

Peronas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu

Identifikācijas dati : vārds , uzvārds, personas kods, identifikācijas numus, pases dati

Kontakinformācija: adrese, tālrunis, e-psta adrese

Finansu dati : maksājuma kartes informācija

Datu pārzinis

Datu  apstrādes pārzinis ir SIA “Balt Aliance”, reģ. Nr. 40003279227, juridiskā adrese: Senču prospekts 45, Baltezers, Garkalnes novads, LV2164

Kontaktinformācija par Jūsu personas datu apstrādi saistītos jautājumos ir SIA “Balt Alaince” komercdirektore Iveta Ose.  

Savu pieprasījumu saistībā ar personas datu apstrādi Jūs varat iesniegt: info@baltvilla.lv, vai pa tālr: 67840640

Klienti    

Fiziska vai juridiska personas, kura izmanto vai ir paudusi vēlmi izmantot uzņemuma Pakalpojumu

Datu Apstrāde

Jebkura ar personas datiem veikta darbība ( reģistrēšana , apkopošana, izmantošana, glabāšana , aplūkošana u.c)

Personas  datu reģistrēšanas un apstrādes SIA “Balt Aliance” viesnīcā Baltvilla nolūki:

 1. Pakalpojuma sniegšanai:
 • Personas dati tiek reģistrēti  personas identificēšanai sakaņa ar Ārzemnieku deklerāciju pieprasījuma, saskaņā ar MK noteikumiem ;
 • personas dati nepieciešami, lai  veiktu Jūsu reģistrāciju viesnīcas   rezervāciju progrmmatūrā Hotellink vai  pierakstu rezervēšanas sistēmā (PRO IT Solutions);
 • lai nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu viesnīcas un/vai restorāna  un /vai SPA salona pakapojumu sniegšanu;
 • Klientu  rēķinu sagatavošanai, norēķinu administrēsanai  saskaņa ar Grāmatvedības likumu;
 • Mēs apkoposim Jūsu klientu apmierinātības anketās iesniegtos datus,  pakalpojuma kvalitātes un klientu lojalitātes celšanai, jaunu pakalpojumu izveidošanai un nodrošināšanai;
 • Klientu iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • Klientu interešu aizstāvībai un drošības pasākumu veikšanai;
 1. Saziņai ar klientu:
 • Lai nodrošinātu Jūsu vēlmēm un vajadzībām atbilstošu pakalpojumu mēs izmantosim Jūsu kontakinformāciju, lai sazinātos ar Jums pakalpojuma sniegšanas ietvaros;
 1. Reklāma un tiešais mārketings:   

Mūsu reklāmas un tiešā mārketinga ziņojumi (piemēram, par mūsu pakalpojumiem un saistītām kampaņām) un pakalpojumu reklāmas tiek nosūtīti Klientiem, kuri ir piekrituši saņemt tiešā mārketinga un reklāmas piedāvājumus no viesnīcas “Baltvilla” ;

Šādi Klienti saņem viesnīcas un/vai retorāna  piedāvājumus izmantojot izvēlētos saziņas kanālus;

Viesnīca “Baltvilla”  var piedāvāt savus Pakalpojumus esošajiem Klientiem, pamatojoties uz leģitīmajām interesēm;

Jums ir tiesības attiekties no reklāmas un mārketinga paziņojumiem

Klientiem ir tiesības jebkurā laikā atteikties  no Personas datu izmantošanas tiešā mārketinga nolūkiem. Lai īstenotu šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums: info@baltvilla.lv , tālr: 67840640 vai izmantojot e-pasta ziņojumā norādīto saiti vai sekojot citām norādēm, kas sniegtas tiešā mārketinga ziņojumā ;

 

SIA “Balt Aliance” apstrādā fiziskas personas  personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 1. Pamatojoties  uz Mininistru kabineta noteikumiem Nr.226/ Rīgā 2007 gada 3. Aprīlī (prot Nr. 22.6) par Ārzemju pilsoņu deklerācijas aizpildīšanu;
 2. Lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, Likums par grāmatvedību;
 3. Lai realizētu SIA “Balt Aliance” leģitīmās intereses un nodrošinātu pakaplojuma sniegšanu viesnīcā “Baltvilla”;
 4. Saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;

Jūsu tiesības attiecībā uz Personas datu apstrādi :

 • Tiesības piekļūt jūsu Personas datiem, kurus SIA “Balt Aliance” apstrādā.  Pēc jūsu pieprasījuma saņemt informāciju par Apstrādes nolūkiem;
 • Tiesības pieprasīt veikt labojumus neprecīzos Personas datos;
 • Ja Personas datu Apstrādes pamatā ir piekrišana, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šādu piekrišanu;
 • Tiesības saņemt Apstrādātos Personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī noteiktos apstākļos tiesības nosūtīt Personas datus citam Pārzinim;
 • Noteiktos apstākļos jums ir tiesības pieprasīt jūsu Personas datu dzēšanu vai to Apstrādes ierobežošanu;

Personas datu glabāšanas ilgums un dzēšana

SIA “Balt Aliance” glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 1. Tik ilgi, cik  tas nepieciešams pakalpojuma nodrošināšanai;
 2. Tik ilgi, cik to paredz normatīvie akti par atbilstošo dokumentu glabāšanu;
 3. Kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;
 4. Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Datu glabāšanas drošība

Personu dati tiek glabāti drošos datu nesējos atbilstoši Personu datu aizsardzības likumam.

Mēs ievērojam pamatotas drošības metodes, lai novērstu trešo personu piekļuvi  un datu ļaunprātīgu izmantošanu.

Bērnu datu apstrāde

Bērnu, kas jaunāki par 16 (sešpadsmit) gadiem, datu apstrāde netiek veikta,  jo viesnīcas pakalpojums nav paredzēts personām, kuras ir jaunākas par 16 gadiem.